Voor bijzondere kinderactiviteiten op uw evenement.

ALGEMEEN

Deze onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle goederen en diensten van Elkedagfeest.

Artikel 1. Identiteit

Naam onderneming: Elkedagfeest (hierna te noemen Elkedagfeest)
Vestigingsadres: Zwartezeestraat 7, Oost-Souburg
Telefoonnummer: +31 (0) 6 81 22 59 99
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK nummer: 68856350
BTW nummer:  NL001592181B60
IBAN nummer: NL70RABO0319493806
Websites: www.Elkedagfeest.nl 

Artikel 2. Definities

 1. Elkedagfeest: Opdrachtnemer.
 2. Klant: Opdrachtgever. 
 3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen klant en Elkedagfeest bij het verhuur van van artikelen, schminken, kinderworkshops, organisatie van een (activiteit op een) evenement. 
 4. Feestartikelen: Artikelen die gebruikt worden voor een kinderfeestje zoals een chocolade Fontijn, partytent of feestartikelen voor éénmalig gebruik.
 5. Diensten: Adviseren, draaiboek of (loyaliteit)concept ontwikkelen, concepten uitwerken en begeleiden, (promotie) producten ontwerpen, workshops begeleiden, kinderopvang, schminken en andere interactiviteiten.
 6. Evenementen: Inzet is op bijvoorbeeld bedrijfsfeesten, festivals, personeelsfeesten, congressen, opendagen, beurzen en campings.
 7. Ondersteuning: ZZP-er, vrijwilliger of personeel dat via een uitzendbureau aan de slag gaat voor ElkeDagFeest of Sprookjesverjaardag. 

Artikel 3. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen, producten en/of diensten door Elkedagfeest, alsmede op alle overeenkomsten waarbij Elkedagfeest als opdrachtnemer dan wel leverancier optreedt als verhuurder of verkoper.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
 3. Indien de klant een overeenkomst aangaat heeft hij ingestemd dat deze voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst. 
 5. Eventuele algemene voorwaarden van een wederpartij worden door Elkedagfeest verworpen, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 6. Niet alleen Elkedagfeest maar ook alle personen en bedrijven die bij de uitvoering van een overeenkomst door Elkedagfeest ingeschakeld worden, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 7. Elkedagfeest kan de algemene voorwaarden wijzigen. Deze wijzigen zijn ook gelding op bestaande overeenkomsten.
 8. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden. 
 9. Onduidelijkheden over de uitleg of de inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden. 
 10. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling wordt dan vervangen door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
 11. Wanneer de algemene voorwaarden niet strikt worden toegepast, dan heeft het afwijken niet tot gevolg dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. 

Artikel 4. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes die Elkedagfeest doet, zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt slechts tot stand door de aanvaarding van een aanbieding van Elkedagfeest. Een aanbieding die door Elkedagfeest is gedaan, wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand is aanvaard.
 2. Indien klant in geval van een offerte met een samengestelde prijsopgave slechts opdracht wenst te geven voor een gedeelte van de geoffreerde werkzaamheden, wordt voor die opdracht een geheel nieuwe offerte en prijsopgave gedaan. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uit blijft, kunnen de kosten van de calculatie in rekening worden gebracht.
 3. Door een akkoord te geven op de geoffreerde opdracht, verklaart de klant akkoord te gaan met deze voorwaarden en komt de overeenkomst tot stand.
 4. Offertes kunnen tot vier weken voor de uitvoeringsdatum van de opdracht, zonder opgave van reden en zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid kan voortvloeien, worden ingetrokken. Wanneer echter materialen zijn aangeschaft of andere kosten zijn gemaakt voor de opdracht kunnen deze kosten in rekening worden gebracht bij de klant.
 5. In de praktijk wordt vaak meteen een factuur gestuurd i.v.m. de gewenste datum voor levering van de diensten. Indien de klant deze factuur heeft betaald is de akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. Daarmee is de klant ook akkoord met bijvoorbeeld artikel 18 van deze algemene voorwaarden.   
 6. Alle rapportages, overzichten, adviezen, materialen en bescheiden maken deel uit van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Bestellen diensten en producten en de borg

 1. Producten kunnen besteld worden via de website, email of telefonisch.
 2. Diensten kunnen telefonisch, of via email worden besteld.
 3. De volgende gegevens moeten worden opgegeven bij de bestelling: datum, gewenste artikel of dienst, contactpersoon, adres voor de factuur, adres voor levering, telefoonnummer, aantal kinderen die deelnemen, leeftijd van de kinderen en (eventueel) het geslacht van de kinderen.
 4. De inhoud en de omvang van de overeenkomst worden schriftelijk bevestigd in een offerte. De klant geeft in een reactie op een email schriftelijk aan akkoord te zijn met de offerte/overeenkomst.
 5. Artikelen die wij speciaal voor u bestellen, kunnen niet worden geruild en dienen afgenomen te worden.
 6. Indien u  een dienst heeft besteld en daar kosten voor zijn gemaakt, dan dient u deze te betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reserveringskosten van een ruimte, een begeleider of materialen. 
 7. Elkedagfeest is gerechtigd om een overeenkomst zonder opgaaf van reden te weigeren.
 8. Voor een aantal materialen wordt een borgsom gevraagd van € 50,-. Voor de huur van een feestartikel wordt een borgsom gevraagd van € 10,-. Deze borgsom zal na retourneren van onbeschadigde materialen volledig worden terugontvangen. Bij schade groter dan de borgsom, dan zal de klant binnen twee weken het openstaande schadebedrag betalen aan Elkedagfeest. Na het invullen van het contactformulier of het telefonisch contact met Elkedagfeest ontvangt de aanvrager een melding of de feestkist nog beschikbaar is op de door de aanvrager aangevraagde datum. 

Artikel 6. Medewerking van de klant

 1. De opdrachtgever dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan Elkedagfeest heeft aangegeven dat ze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst of werkzaamheden, tijdig en juist aan Elkedagfeest te verstrekken.
 2. De klant staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte gegevens, materialen of informatie.
 3. De klant draagt er zorg voor dat de verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten.
 4. De klant is verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling van medewerkers uit haar bedrijf, dan wel derden die namens de klant bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken dienen te zijn.
 5. Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst en/of de werkzaamheden nodig is, stelt de klant op zijn locatie kosteloos een werkplek en de gewenste benodigde faciliteiten ter beschikking.

Artikel 7. Wijzigen overeenkomst

 1. De overeenkomst/bestelling kan (tussentijds) worden gewijzigd. Indien dit van toepassing is mag Elkedagfeest de opdracht weigeren.
 2. De wijziging moet altijd schriftelijk door Elkedagfeest worden bevestigd.
 3. Indien een overeenkomst wordt gewijzigd dan worden eventuele levertermijnen ook opgeschort c.q. gewijzigd.
 4. Elkedagfeest heeft het recht om de inhoud van een dienst of  pakket te wijzigen.

SCHMINKEN

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op het schminken door Elkedagfeest. 

Artikel 8. Schminkers

 1. Het aantal schminkers wordt van te voren in overleg vastgesteld.
 2. Een schminker heeft recht op een kwartier pauze na 2 uur achter elkaar schminken. Deze pauzes worden doorbetaald.
 3. Mocht een schminker door omstandigheden verhinderd zijn, wordt z.s.m. gezocht naar een vervanger. Als vervanging niet kan worden aangeboden, is Elkedagfeest niet aansprakelijk voor de hierdoor geleden schade. Dit is alleen mogelijk indien er sprake is van overmacht.
 4. Onze schminkers dienen ten alle tijden van de aanwezige sanitaire voorzieningen gebruik te kunnen maken.
 5. Bij een inhuurtijd langer dan 2 uur, tussen 12:30 en 13:30 en 17:30 en 18:30, dient de klant er voor te zorgen dat er een maaltijd en drankjes beschikbaar zijn voor de schminker. 
 6. Bij temperaturen onder de 15 graden, schminken wij niet buiten, tenzij dit is in een goed verwarmde locatie.
 7. Bij temperaturen boven de 25 graden, zal er voor de schminker(s) een koele werkplek gevonden worden. Als dit niet kan worden gerealiseerd, kan dit ten kosten gaan van de kwaliteit en zijn wij niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies van onze materialen en uitvoering.
 8. Bij temperaturen boven de 30 graden, behoud Elkedagfeest het recht om de opdracht te annuleren.
 9. Elkedagfeest schminkt alleen op een goed verlichte locatie.
 10. Bij kinderen schminken sluiten wij de rij 30 minuten voor eindtijd. Elkedagfeest bepaalt de laatst wachtende en voorziet hem/haar van een duidelijk nummer of bord/vest met eindtekst ´ik ben de laatste´. Na de laatst wachtende wordt er niet meer geschminkt. Een regel die wij strikt hanteren!
 11. Indien niet anders afgesproken, verwachten wij dat er per schminker een tafel beschikbaar wordt gesteld met twee stoelen of krukken. Indien gewenst kan Elkedagfeest hier voor zorgen tegen een extra vergoeding.
 12. De klant dient er voor te zorgen dat er een mogelijkheid is tot het verversen van water.
 13. Elkedagfeest behoudt het recht uitvoering van schminkwerk te weigeren, als er vermoeden is van (besmettelijke) ziekte, (overdraagbare) huidaandoeningen, open wondjes, vuil, kinderziektes, koortslippen, eczeem en overige aandoeningen.

KINDERWORKSHOPS

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de kinderworkshops van Elkedagfeest.

Artikel 9: Kinderworkshops

 1. Voor workshops geldt een minimale deelname van 2 personen en maximaal 12 personen. Indien het een grotere groep betreft kan eventueel gebruik worden gemaakt van een extra begeleider. 
 2. Bij onvoldoende deelname wordt het recht behouden de workshop te verplaatsen naar een andere datum.
 3. Deelnemers moeten zich van te voren aanmelden voor een workshop via de email of telefonisch i.v.m. de inzet van de begeleiding.
 4. Indien de vaste begeleiding verhinderd is, wordt naar vervanging gezocht. Wanneer vervanging niet mogelijk is, wordt de workshop opgeschort naar een andere, door Elkedagfeest bepaalde datum.
 5. Wanneer deelnemers verhinderd zijn op de datum van de workshop, kan deze niet worden ingehaald, tenzij dit voor aanvang van de workshop anders is afgesproken. Deelnemers kunnen bij verhindering van elke aard geen aanspraak maken op reductie van het deelname geld.
 6. Ouders dienen úiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de workshop het cursusgeld over te maken op bovenstaande vermelde rekeningnummer, onder vermelding van het ordernummer van de reservering. Mocht de betaling 2 dagen voor de startdatum van de workshop niet op genoemde rekening zijn bijgeschreven, behoudt Elkedagfeest het recht om de inschrijving te laten vervallen en andere mensen een plaats aan te bieden. Bij afmeldingen binnen 14 dagen voor startdatum van de workshop wordt het cursusgeld niet terugbetaald. 

FEESTARTIKELEN

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op het verkoop van feestartikelen door Elkedagfeest. 

Artikel 10. Afkoelingsperiode m.b.t. de aankoop van feestartikelen

 1. Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 14 dagen na van de ontvangst van het product, de onderliggende overeenkomst met Elkedagfeest te ontbinden, zonder opgaaf van reden.
 2. Indien u de overeenkomst als gevolg van artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via email of brief) aan Elkedagfeest te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Elkedagfeest. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.
 3. De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Elkedagfeest als gevolg van artikel 10.1 en 10.2 hebt herroepen, zal Elkedagfeest binnen 14 dagen nadat Elkedagfeest het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
 4. Elkedagfeest behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product al geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Elkedagfeest of de leverancier van het product) is beschadigd.
 5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Elkedagfeest schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor het risico van de koper komt, zal Elkedagfeest de koper hiervan schriftelijk in kennis stellen. Elkedagfeest heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.
 6. Eigendomsvoorbehoud. Het eigendom gaat pas over naar de klant zodra hij zich aan zijn verplichtingen heeft voldaan (o.a. betaling van de factuur). Zolang de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan blijft Elkedagfeest eigenaar.

Artikel 11. Niet goed, geld terug ten aanzien van de aangekochte goederen

 1.  Indien binnen 10 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het ontvangen product een gebrek blijkt te vertonen, hebt u 2 mogelijkheden:
  1. U kunt Elkedagfeest schriftelijk vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
  2. Ukunt de overkomst met Elkedagfeest ontbinden, door dit schriftelijk aan Elkedagfeest te melden.
 2. Indien u Elkedagfeest vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan Elkedagfeest terugsturen. Elkedagfeest zal het product binnen 20 werkdagen nadat zij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen  en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen komen voor rekening van Elkedagfeest, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Elkedagfeest niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Elkedagfeest zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.
 3. Indien u de overeenkomst op basis van 11.1(b) ontbindt, dient U het product onmiddellijk aan Elkedagfeest te retourneren. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening  teruggestort worden. Artikel 10.5 is op dit artikellid van toepassing. 

Artikel 12. Garanties m.b.t. goederen

1. De garantie termijn is gelijk aan de fabrieksgarantie. 

ALGEMEEN

Deze onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle goederen en diensten van Elkedagfeest. 

Artikel 13. Klachten

 1.  Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Elkedagfeest serieus in behandeling worden genomen.
 2. U dient de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij Elkedagfeest.
 3. De klacht dient binnen 2 weken te worden ingediend.
 4. Elkedagfeest zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Elkedagfeest zal u hierover schriftelijk informeren via brief of email.
 5. Indien het niet mogelijk is om binnen 10 dagen de klacht te onderzoeken zal de klant hiervan op de hoogte worden gesteld. Naast de rede voor de vertraging zal ook aangegeven wanneer de klant een reactie zal ontvangen van Elkedagfeest. 
 6. Indien een klacht gegrond is dan wordt het factuurbedrag aangepast of wordt de opdracht (gedeeltelijk) opnieuw uitgevoerd. Elkedagfeest bepaald wat van toepassing is en niet de klant.
 7. Indien een klacht ongegrond is en Elkedagfeest onkosten heeft gemaakt zoals bijvoorbeeld het inschakelen van een onafhankelijke derde, dan komen deze kosten voor rekening van de klant.  

Artikel 14. Tarieven en bijkomende kosten

 1.  Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief reiskosten á € 0,45 per km, gerekend volgens ANWB routeplanner.
 2. Indien de opdracht meer dan 30 minuten rijden is vanaf Oost-souburg dan wordt er per uur 12,50 aan reistijdvergoeding in rekening gebracht. 
 3. Op locaties waar betaald parkeren of tol gelden van toepassing zijn, worden deze kosten doorberekend aan de klant.
 4. Bij verlenging van tijd na afgesproken eindtijd bij inhuur, wordt een toeslag gerekend.
 5. Elkedagfeest rekent op zaterdag, zondag en feestdagen een toeslag van € 25 i.v.m. deze (feest)dagen.
 6. Eventueel bijkomende kosten zoals reis- en verblijfskosten zijn niet inbegrepen.  

Artikel 15: Betalingsvoorwaarden m.b.t. diensten en goederen

 1. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van diensten voor 100% voorafgaand aan de levering/uitvoering te geschieden.
 2. Voor bestellingen die worden gedaan bij Elkedagfeest, geldt een uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 3. De betaling geschied ten alle tijden aan Elkedagfeest en nooit aan derden.
 4. Bij uitblijven van betalingen die verschuldigd zijn aan Elkedagfeest, is Elkedagfeest gerechtigd om wettelijke administratiekosten, gevolgd door sommatie- en incassokosten in rekening te brengen.
 5. De incassokosten zijn 15% voor een rekeningen tussen de € 267,- en € 2500,-. Voor rekeningen onder de € 267 wordt tenminste € 40 in rekening gebracht.
  Facturen worden zo veel mogelijk verstuurd per email.
 6. Indien de klant een klacht heeft over de factuur wordt de betalingsverplichting van de klant niet opgeschort.
 7. Elkedagfeest accepteert de volgende betalingsmethoden: Overschrijving/vooruitbetaling op rekening banknummer NL70RABO0319493806 t.n.v. Elkedagfeest en pin betalingen.

Artikel 16: Cadeaubonnen

1. De cadeaubon van Elkedagfeest/Sprookjesverjaardag is alleen gelding bij Elkedagfeest. 

2. De cadeaubon is gelding tot 31 december van het jaar waarin hij is afgegeven., tenzij anders schriftelijk afgesproken.

3. De bon is niet inwisselbaar voor geld. 

4. Indien de bon niet toereikend blijkt te zijn voor de aankoop van een product of dienst, dan mag het resterende bedrag worden voldaan middels andere wettige betaalmiddelen. 

5. De cadeaubon kan na aanschaf niet worden geretourneerd of ingewisseld worden voor geld. 

6. Het eventueel resterendebedrag kan niet worden uitbetaald. 

 

Artikel 17: Transport m.b.t. diensten en goederen

Ongeacht de waarde van de zending bepaalt Elkedagfeest de verzend wijze. In- en uitladingen van goederen zomede het transport geschieden buiten verantwoordelijkheid van Elkedagfeest en zijn voor rekening en risico van de klant, behalve indien het transport wordt uitgevoerd door Elkedagfeest zelf.  

Artikel 18. Annulering door de klant

 1. In geval van annulering door klant, rekent Elkedagfeest annuleringskosten. Wordt een opdracht binnen 4 weken geannuleerd, dan dient 10% van de opdracht te worden voldaan. Wordt een opdracht 2 weken voor de uitvoerdatum geannuleerd, dient er 50% van de opdracht worden voldaan. Wordt een opdracht 1 week voor de uitvoerdatum geannuleerd, dient er 75% van de opdracht worden voldaan. Wordt een opdracht 24 voor de uitvoerdatum geannuleerd, dient er 100% van de opdracht worden voldaan. 

Artikel 19: Aansprakelijkheid

 1.  Elkedagfeest is alleen aansprakelijk voor directe schade (kosten die nodig waren om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, kosten ter voorkoming of beperking van de schade etc.).
 2. Elkedagfeest is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals: gemiste besparingen, reputatieschade, teleurgestelde verwachtingen etc.
 3. Iedere vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende goederen en/of diensten dat door Elkedagfeest is doorberekend voor de desbetreffende goederen en/of diensten.
 4. Elkedagfeest is niet aansprakelijk voor schade die de klant en/of een derde direct of indirect heeft/hebben geleden, lijdt/lijden of al/zullen lijden, ten aanzien aangebrachte beeldmerken, tekst e.d.
 5. Elkedagfeest erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, veroorzaakt door het gebruik van de geleverde producten, ideeën en materialen.
  a) Elkedagfeest brengt je hierbij op de hoogte dat de kleding en/of materialen uit de feestkist van brandgevaarlijke materialen gemaakt kunnen zijn. Sommige materialen en/of snoep kunnen bij kinderen een allergische reactie veroorzaken. Stel je goed op de hoogte van eventuele allergieën van diegenen die de feestkist gaan gebruiken.
  b) Elkedagfeest is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel die op enige wijze voortvloeit uit de bovengenoemde risico's. Voor alle materialen in de feestkist geldt, dat ze alleen onder toezicht van volwassenen mogen worden gebruikt. Er dient bij ieder spel of bij gebruik van de spullen uit de feestkist een volwassene aanwezig te zijn die bepaalt of de artikelen uit de feestkist wel of niet geschikt zijn voor de (kleinere) feestvierders.
 6. Ouders/voogden/docenten zijn zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest. Het gebruik van de feestartikelen is op eigen risico en valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouders/voogden/docenten.
 7. Bij extreme temperaturen (boven de 25 graden) zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel kwaliteitsverlies van schminkmaterialen.
 8. Elkedagfeest behoudt het recht uitvoering van schminkwerk te weigeren, als er vermoeden is van (besmettelijke) ziekte, (overdraagbare) huidaandoeningen, open wondjes, vuil, kinderziektes, koortslippen, eczeem en overige aandoeningen.
 9. De klant dient de schade waarvoor Elkedagfeest aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na het ontstaan van de schade aan Elkedagfeest te melden. Als dat niet gedaan wordt dan vervalt alle vergoedingsrecht op deze schade.
 10. Elkedagfeest is niet aansprakelijk indien er fouten zijn gemaakt doordat u bent uitgegaan van de informatie, gegevens, bescheiden etc. die zij van haar klanten heeft gekregen.
 11. Elke aansprakelijkheid vervalt na 1 jaar. 
 12. ZZP-ers, uitzendkrachten en vrijwilligers worden geadviseerd om te beschikken over een eigen aansprakelijheidsverzekering bij een inzet. 

Artikel 20: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Elkedagfeest geen invloed kan uitoefenen en waardoor Elkedagfeest niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 2. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, storm, extreme hitte, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door Elkedagfeest in redelijkheid niet van de klant mag worden verlangd.
 3. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Elkedagfeest zich het recht voor om de overeengekomen prestatie geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.
 4. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden kan Elkedagfeest de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, ontbinden zonder dat er aanspraak gemaakt kan worden op schadevergoeding.
 5. Indien Elkedagfeest ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Elkedagfeest gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte in rekening te brengen. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 21: Ontbinding opschorting en beëindiging van de overeenkomst

 1. In geval van overmacht is Elkedagfeest gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventueel geleden schade hierdoor.
 2. In geval van extreme hitte (boven de 30 graden) of zeer slecht weer (bijvoorbeeld een storm) is Elkedagfeest gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventueel geleden schade hierdoor.
 3. Indien de klant, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan alle verplichtingen die voor hem uit enige met Elkedagfeest gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij wordt hij of zij geacht in verzuim te zijn. Elkedagfeest heeft in dat geval het recht om zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Elkedagfeest tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd de aan Elkedagfeest verder toekomende rechten.
 4. In de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen is elke vordering, die Elkedagfeest ten laste van de klant heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar. 

Artikel 22. Geschillen en bevoegde rechter

 1. Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding overeenkomst tussen Elkedagfeest en de klant/wederpartij, alsmede op alle geschillen die hieruit voortvloeien.
 2. Geschillen worden pas voorgelegd aan de rechter indien onderling geprobeerd is om het geschil op te lossen.  

Artikel 23. Privacy

Via de telefoon, website, email of via formulieren bij acties of evenementen kunt u uw persoonsgegevens bij ons achterlaten voor een bestelling of actie. Uw persoonsgegevens worden in het klantenbestand van Elkedagfeest opgeslagen om bestellingen te verwerken. Wij gebruiken uw gegevens ook om u op de hoogte te stellen van leuke acties en activiteiten van Elkedagfeest. Indien u een formulier invult bij een evenement voor een winactie dan staat duidelijk bij de pot of vaas waarin de formulieren gestopt worden aangegeven dat we uw gegevens zullen opnemen in het klantenbestand van Elkedagfeest. We maken daarvan ook een foto voorafgaande aan de winactie als bewijs dat we uw toestemming hebben gevraagd. Uw persoonsgegevens worden niet door ons aan andere doorverkocht. Wij hanteren de regelgeving volgens de bescherming persoonsgegevens (zie Privacy Policy). U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief. 
 

Artikel 24. Foto's / Beeldmateriaal

Tijdens onze begeleiding bij evenementen, bruiloften en workshops kunnen foto’s worden genomen en filmpjes worden gemaakt die we gebruiken voor promotie van Elkedagfeest en Sprookjesverjaardag. We vragen hiervoor altijd vooraf toestemming aan de ouders i.v.m portrait rechten. Indien deze is geven mag Elkedagfeest, Sprookjesverjaardag of een ieder die het bedrijf overneemt bij verkoop, het materiaal gebruiken voor marketing doeleinden. Deze toestemming kan naast schrijftelijk ook worden verstrekt via verschillende media zoals email, whatsapp, messenger, sms etc. Bij promoties feestjes vragen de ouders van de jarige vooraf toestemming aan alle ouders, waarna Elkedagfeest tegen korting de feestjes verzorgt (en filmt/fotogrageert). Ook in geval van overlijden mag Elkedagfeest gebruik blijven maken van het foto en filmmateriaal. 
 

Artikel 25. Eigendom

De feestkist en bijbehorende spullen blijven, net als de activiteiten overzichten, ten alle tijden eigendom van Elkedagfeest. Het is niet toegestaan de draaiboeken en andere zaken te kopiëen, door te verkopen of te verstrekken aan derden. De geleverde activiteiten overzichten zijn alleen voor eigen gebruik en niets hieruit mag gekopieerd worden of op internet worden gezet zonder toestemming. Alle concepten bedacht door Elkedagfeest blijven eigendom van Elkedagfeest, tenzij Elkedagfeest daar zelf schriftelijk afstand van heeft gedaan.
 
Elkedagfeest © november 2020